ARAMA KURTARMA UZMANI

kaynak :https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/25052015125536PM.pdf
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 1
ULUSAL MESLEK STANDARDI
ARAMA KURTARMA UZMANI
SEVİYE 6
REFERANS KODU / …
RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / …
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) …….……. / ……………./00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015
Sayfa 2
Meslek: ARAMA KURTARMA UZMANI
Seviye: 6
I
Referans Kodu: …………………………
Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi
(AFADEM)
Standardı Doğrulayacak Sektör
Komitesi:
MYK Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi
MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/
Sayı: ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar
Resmi Gazete Tarih/Sayı: ………………………………
Revizyon No: 00

I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye altı (6) olarak belirlenmiştir.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) …….……. / ……………./00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015
Sayfa 3
TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR
ACİL DURUM: Hayati tehlike içeren, acil müdahale gerektiren ani ve öngörülmedik olayı,
AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
AFET: Büyük hasar ve zarara yol açan, genellikle çok sayıda ve çeşitli acil durumlar içeren
olağanüstü durumu,
ALARM: Tehlikeli bir durum veya olayı bildirmek için, verilen (ses, ışık ve anons
sistemleriyle) işaret(ler)i,
ARAMA: Afet ve acil durum olaylarında mahsur kalanların bulunduğu yerin belirlenmesine
yönelik yapılan çalışmaları,
DEKONTAMİNASYON: Yiyecek, giysi, iş ortamı, laboratuvar ortamı veya doğal çevrede
bulunan toksik bir maddenin, etkisizleştirme ve eliminasyon gibi değişik yöntemlerle zararsız
duruma getirilmesi, bulaşın temizlenmesi veya azaltılması işlemini,
EKİP: Afet ve acil durum olaylarında, olay yerinde bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya
uygun yöntem, araç, gereç ve ekipmanla müdahale ederek söndürme, arama, kurtarma
operasyonlarını yürüten arama kurtarma elemanlarından oluşan grubu,
GÖNÜLLÜ: Bir arama kurtarma elemanının afet ve acil durumlarda yaptığı işi mevzuatta
belirten usul ve esaslara göre kendi isteği ile yapan ve bu hususta yetkilendirilmiş kimseyi,
ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği’ni,
İŞ KAZASI: İşyerinde veya işin icrası kapsamında meydana gelen, ölüme sebebiyet veren
veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,
İŞ YERİ: Arama Kurtarma Uzmanının görev yaptığı hizmet binası ve tesislerini,
KAZA: Önceden öngörülemeyen, planlanmayan, bilinmeyen, kontrol dışına çıkan, insan,
makine veya teçhizatların ya da bütün bir sistemin zarar görmesiyle sonuçlanabilecek olayı,
KAZAZEDE: Herhangi bir afet ya da acil duruma maruz kalmış ölü veya diri, insan veya
diğer canlıları,
KBRN: Kimyasal (K), biyolojik (B), radyasyon (R) ve nükleer (N) tehlikeli maddeleri,
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık
ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen,
takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
KURTARMA: Tehlike ve risk altındaki bir canlıyı tehlike bölgesinden uzaklaştırmayı,
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) …….……. / ……………./00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015
Sayfa 4
OLAY YERİ: Afet ve acil durum ekiplerinin müdahalesini gerektiren olayların oluştuğu ve
müdahale operasyonunun gerçekleştirildiği/gerçekleştirileceği yeri/yerleri,
RİSK DEĞERLENDİRMESİ: Olay yerinde veya işyerinde var olan ya da dışarıdan
gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile
tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin
kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme
ihtimalini,
TAHKİMAT: Kuyu, enkaz, yer altı galerisi, üretim yeri, vb. yapıların mal ve can emniyeti
bakımından çalışılabilinir duruma sokmak ve çalışılabilir durumda tutmak için ağaç, demir,
beton vb. kullanılarak yapılan takviyeyi,
TEHLİKE: Olay yerinde veya işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya
işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
TRİYAJ: Bir kitle kazasında yaralıların, yaralanma derecelerine göre sınıflandırılıp bunların
tedavi önceliklerinin belirlenmesi işlemini,
YANGIN: Kontrol dışında meydana gelen yanma olayını
ifade eder.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) …….……. / ……………./00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015
Sayfa 5
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ.............................................................................................................................................. 6
2. MESLEK TANITIMI ................................................................................................................... 7
2.1. Meslek Tanımı ....................................................................................................................... 7
2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri............................................... 7
2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler.............................................................. 7
2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat ............................................................................................ 7
2.5. Çalışma Ortamı ve Koşulları................................................................................................ 9
2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler.................................................................................... 10
3. MESLEK PROFİLİ.................................................................................................................... 11
3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri ............................................................................... 11
3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman.................................................................................. 27
3.3. Bilgi ve Beceriler.................................................................................................................. 28
3.4. Tutum ve Davranışlar ......................................................................................................... 29
4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME....................................................... 30
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) …….……. / ……………./00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015
Sayfa 6
1. GİRİŞ
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 5/10/2007 tarihli ve 26664
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında
Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi
(AFADEM) tarafından hazırlanmıştır.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) …….……. / ……………./00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015
Sayfa 7
2. MESLEK TANITIMI
2.1. Meslek Tanımı
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6); İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite
geliştirmeye ilişkin çalışmaları yürüten, afet ve acil durum operasyonlarında, birçok ekibi
yönlendirerek olaya müdahale etme, arama ve kurtarma, koruma, önleme, uygulamaları ile
mesleki gelişim faaliyetlerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip nitelikli kişidir.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) meslek elemanının yürüttüğü çalışmalar; kentsel ve
doğada arama kurtarma ile KBRN olaylarındaki tahliye ve dekontaminasyon müdahalelerini
kapsar. Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) meslek elemanları genelde birçok ekibin yer
aldığı operasyonların teknik süreçlerini yönetebilirler.
2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
ISCO 08: 5419 (Arama kurtarma teknisyeni)
2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler
4857 sayılı İş Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi hakkında Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmasına dair Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması hakkında Yönetmelik
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına dair Yönetmelik
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri hakkında Yönetmelik
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında Yönetmelik
Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
İlkyardım Yönetmeliği
İş Ekipmanlarını Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına dair Yönetmelik
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) …….……. / ……………./00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015
Sayfa 8
Kansorejen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri hakkında
Yönetmelik
Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere dair Görev Yönetmeliği
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması hakkında Yönetmelik
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili
Yönetmelik
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Maddelerle Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
Dağıtılması hakkında Yönetmelik
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine
Dair Yönetmelik
Tozla Mücadele Yönetmeliği
Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve
diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.
2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat
2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliğin Sağlanması hakkında
Kanun
2495 Sayılı Kanunun Uygulanmasını Gösterir Yönetmelik
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
4536 sayılı Denizlerde Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere
Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul Esaslarına
İlişkin Tebliği
İşyerlerinde Acil Durumlar hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlarının Sınıflandırılması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi
hakkında Yönetmelik
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına dair Kanun (ve ilgili yönetmeliği)
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) …….……. / ……………./00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015
Sayfa 9
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Kanunu
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara dair Kanun
AFAD Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
Alt İşverenlik Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Belediye İtfaiye Yönetmeliği
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Karada Çıkabilecek Yangınlarla Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve
Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı
Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri hakkında Yönetmelik
Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek
Tazminata İlişkin Yönetmelik
Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler
Hakkında Yönetmelik
Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları Tebliği
Sığınak Yönetmeliği
Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve
Hizmetlerin Yürütülmesi hakkında Yönetmelik
Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer
Hizmetler Tüzüğü
Sivil Savunma Teşkilleri ve Halk Eğitimi Yönergesi
Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması
esastır.
2.5. Çalışma Ortamı ve Koşulları
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) meslek elemanının görev bölgesi hem kentsel hem de
doğa alanlarıdır.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) …….……. / ……………./00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015
Sayfa 10
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6), afet ve acil durum olaylarının özelliklerine göre yanıcı,
parlayıcı, patlayıcı, boğucu, kapalı, dar, karanlık, derin, yüksek, soğuk, sıcak, vb. ortamlarda
yoğun stres altında çalışır. Acil durumlardan kaynaklanan, nöbet ve operasyonun
devamlılığına dayalı bir çalışma düzeni söz konusudur. Çalışmaların içeriği ve süreci gereği;
ateş, duman, is, su, toz, gaz, KBRN, zorlu doğa koşulları, yüksekte, derinde, havasız alanda,
vb. durumlardan kaynaklanan tehlike ve riskler bulunmaktadır.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren yüksek düzeyde kaza
ve yaralanma riskleri ile fiziksel ve psikolojik yıpranmaya bağlı mesleki sağlık sorunları söz
konusudur. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise yükümlü
kurum/kuruluş tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımlar ve operasyonlara özgü
güvenlik ekipmanları kullanarak çalışılır.
2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6), AFAD tarafından verilen Temel Arama Kurtarma
Eğitimini almalıdır.
Güncel ve geçerli ilkyardım belgesine sahip olmalıdır.
Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile
özürlü bulunmamak.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 11
3. MESLEK PROFİLİ
3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
A
İş sağlığı güvenliği
ve çevre koruma
önlemlerinin
alınmasını sağlamak
(devamı var)
A.1
Risk değerlendirmesi
yapmak
A.1.1
Ekibin/ekiplerin gireceği olay yeri ortam(lar)ının ve yapılacak operasyonun özelliğine
göre olası tehlike ve riskleri belirler.
A.1.2 Olay yerindeki tehlike ve riskleri önem sırasına koyarak güvenlik düzeylerini belirler.
A.2
KKD ve operasyona özgü
koruyucu donanımları
kullanmak/
kullanılmasını sağlamak
A.2.1
Kendisi ve olay yeri ekibi/ekiplerinin gireceği ortam(lar)ının ve yapılacak operasyonun
özelliğine göre belirlediği tehlike durumlarını önlemeye yönelik kullanılması gereken
KKD ve operasyona özgü koruyucu donanımları seçer.
A.2.2
Belirlenen KKD ve operasyona özgü koruyucu donanımlarının operasyon sırasında
yöntemlerine uygun olarak kullanır/ kullanımını sağlar.
A.2.3
Operasyon esnasında temiz hava solunum cihazının kullanım süresini kontrol altında
tutar/ tutulmasını sağlar.
A.3
İş yerinin ve olay yerinin
güvenliğini sağlamak
(devamı var)
A.3.1
İş yeri güvenlik ve acil durum plan ve prosedürlerini, işin ve ortamın özelliklerine göre
uyarlayarak yürütür.
A.3.2
Olay yeri için belirlediği tehlike durumları ve güvenlik düzeylerine yönelik ekip/ekipler
için alınması gereken İSG önlemlerini belirler.
A.3.3
Yaptığı belirlemeye göre alanda güvenlik şeridi çekme, sesli ve görsel uyarı materyalleri
koyma, bariyer çekme, aydınlatma vb. fiziksel önlemleri alır/ alınmasını sağlar.
A.3.4
Olay yeri civarındaki diğer insanların güvenli alana alınması, olay yeri giriş ve acil çıkış
düzenlemelerinin yapılmasını sağlar.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 12
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
A
İş sağlığı güvenliği
ve çevre koruma
önlemlerinin
alınmasını sağlamak
(devamı var)
A.3
İş yerinin ve olay yerinin
güvenliğini sağlamak
A.3.5
Olay yerindeki tehlike durumlarına göre müdahale araçlarının ve ekipmanların
güvenliğe uygun pozisyonda konumlandırılmasını sağlar.
A.3.6
Olay yerinde ortam kaynaklı tehlikeleri belirlemeye yönelik, KBRN maddelerinin
ölçüm ve kontrollerini yapar/yapılmasını sağlar.
A.3.7
KBRN ekibi personelinin dekontaminasyon uygulamalarının yöntemine ve prosedürüne
uygun gerçekleştirilmesini sağlar.
A.3.8
Ortamdaki tehlike kaynaklarının giderilmesine yönelik teknik önlemlerin prosedürüne
uygun şekilde alır/ alınmasını sağlar.
A.3.9
Olay yerinde gereken durumda triyaj ve ilkyardım uygulaması yapar./yapılmasını
sağlar.
A.3.10
İş yeri ortamında belirlediği risk ve tehlikeler ile bunlara yönelik alınması gereken
önlemleri belirleyerek bildirimde bulunur.
A.4
Ekipman ve araç-
gereçlerin güvenlik
koşullarına uygun
kullanımını sağlamak
A.4.1
Ekipman, araç gereçler, KKD ve operasyona özgü koruyucu donanımların (arama
kurtarma türüne ve olaya göre elemanların ve/veya ortamın güvenliğini sağlamaya
yönelik her türlü araç, ekipman, cihaz, malzeme, vb.) düzenli kontrol ve bakımlarının
yapılmasını sağlar.
A.4.2
Ekipman ve araç gereçlerin kullanımı esnasında kullanıcının korunmasına yönelik
önlemleri alır/ alınmasını sağlar.
A.4.3 Ekipman ve araçları güç ve kapasite sınırlarına uygun kullanır/ kullanılmasını sağlar.
A.4.4
Ekipman ve araç gereçlerinin kullanımı esnasında karşılaşılan olumsuz durumların
giderilmesine yönelik önerilerde bulunur.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 13
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
A
İş sağlığı güvenliği
ve çevre koruma
önlemlerinin
alınmasını sağlamak
A.5
Kendisinin ve ekiplerin
sağlıklarının korunmasına
yönelik uygulamaları
yürütmek
A.5.1
Kendisinin bedensel ve psikolojik yeterliliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik
beslenme, psikolojik destek alma ve spor etkinlikleri vb. uygulamaları yürütür.
A.5.2
Ekip/ekiplerdeki elamanların bedensel ve psikolojik yeterliliklerinin korunması ve
geliştirilmesine yönelik beslenme, psikolojik destek ve spor etkinliklerinin uygulanma
durumunu takip eder.
A.5.3
Kendisinin ve ekip/ekiplerin rutin sağlık kontrol ve testlerinin belirlenen zamanlarda
yapılmasını sağlar.
A.6
İş kazalarında ilgili
prosedürleri uygulamak
A.6.1
Ekip/ekiplerdeki elamanların başına gelen iş kazası durumunda kurallarına uygun olarak
ilkyardım uygulamasında bulunarak gerekiyorsa sağlık kuruluşuna gönderir.
A.6.2
Ekip/ekiplerdeki elamanların başına gelen iş kazalarının prosedürlerine ve formatına
uygun şekilde kayıt altına alınması ile ilgili yetki alanındaki işlemleri yürütür/
yürütülmesini takip eder.
A.7
İş ortamında ve olay
yerinde çevre koruma
önlemlerinin alınmasını
sağlamak
A.7.1 İş yeri ve olay ortamında ortaya çıkan atıkların türüne göre tasnifinin yapılmasını sağlar.
A.7.2 İş yeri ve olay ortamında oluşan ve tasniflenen atıkların bertaraf edilmesini sağlar.
A.7.3
Olay yerindeki operasyon esnasında olası çevre risklerine karşı önlemleri alır/alınmasını
sağlar.
A.7.4
Olay yerindeki operasyon esnasında kullanılacak araç, gereç, ekipman, malzemeler ve
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik önlemler alır/ alınmasını sağlar.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 14
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B
İş süreçlerinin
organizasyonu ve
koordinasyonunu
yürütmek
(devamı var)
B.1
Araç, gereç, ekipman ve
malzemelerin kullanıma
hazır halde
bulundurulmasını
sağlamak
B.1.1
Araç, gereç, ekipman ve malzemelerin kullanma kılavuzunda belirtilen koşullarda planlı
periyodik bakımlarının yapılmasını sağlar.
B.1.2
Araç, gereç ve ekipmanların kullanma kılavuzunda belirtilen koşullarda kontrol, ölçüm
ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar.
B.1.3
Araç, gereç, ekipman ve malzemelerin kullanımı ve bakımı sırasında karşılaştığı arıza
durumlarının ön tespitini yaparak ilgili birimi bilgilendirir.
B.1.4
Kullanma kılavuzunda izin verilmiş basit parça değişimlerini ve temel arıza giderme
yöntemlerini uygular.
B.1.5 Araç, gereç, ekipmanların onarım sürecini takip eder.
B.2 İhbarları değerlendirmek
B.2.1
Çağrı meekezine gelen ihbarların doğruluğunu yöntem ve prosedürüne uygun şekilde
teyit ederek alınan bilgileri değerlendirir.
B.2.2
İhbarın niteliğine göre araç, ekip ve destek ekipleri için ilgili birim ve ekiplerin harekete
geçirilmesini sağlar.
B.2.3
İhbar verenin ilk acil önlemleri alması konusunda yönlendirilmesini ve belirleyici alan
bilgilerinin alınmasını sağlar.
B.3
Müdahale ekip(ler)ini
yönetmek
(devamı var)
B.3.1
Olayın ve gerekli operasyonun kapsamına ve içeriğine sayıca ve nitelikçe uygun ekibi
oluşturur.
B.3.2 Ekip/ekipler arasında iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini sağlar.
B.3.3
Ekip/ekipler için, elemanların nitelik ve özelliklerine göre işbölümü ve yedekleme
uygulamalarını yönetir.
B.3.4
Uzun süren çalışmalarda ekiplere lojistik desteğin verilmesine yönelik çalışmaları
yürütür.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 15
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B
İş süreçlerinin
organizasyonu ve
koordinasyonunu
yürütmek
(devamı var)
B.3
Müdahale ekip(ler)ini
yönetmek
B.3.5 Ekip/ekiplerin moral ve motivasyonunu destekleyici çalışmalarda bulunur.
B.3.6 Gönüllülerin seçimi ve operasyonlardaki çalışmalarına yönelik uygulamaları yürütür.
B.4
Mal ve hizmet tedariki
süreçlerine destek vermek
B.4.1
Malzeme, araç-gereç ve ekipmanların kullanım performansı ve stok, envanter
durumlarının takibini yapar.
B.4.2
Malzeme, araç-gereç ve ekipmanların tüketim durumuna göre tedarik ihtiyaçlarını
belirleyerek talepte bulunur.
B.4.3
Satın alımlarda, malzeme, araç-gereç ve ekipmanların kullanım performansı ve uygulama
koşullarına göre teknik şartlarını belirleyerek ilgili birime iletir/önerir.
B.4.4
Satın alınan malzeme, araç-gereç ve ekipmanların kabulü için, kontrolleri ve gerekirse
testlerini yapar/yapılmasını sağlar.
B.4.5
Hizmet satın alımlarında, görev alanı kapsamında, uygulama ihtiyaçlarını ve gerekli
koşulları belirleyerek ilgili birime iletir/önerir.
B.5
İş süreçlerinde ilgili
kurum ve kuruluşlarla
işbirliği ve koordinasyon
faaliyetlerini yürütmek
B.5.1
İş süreçlerinin yürütülmesinde ilgili kurum kuruluşlarla yapılan çalışmalarda gerekli
hazırlıkları yürüterek kurumunu temsil eder.
B.5.2
Operasyonlar sırasında ekiplerinin oluşturulan kriz masasındaki farklı ekiplerle
çalışmasını koordine eder.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 16
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B
İş süreçlerinin
organizasyonu ve
koordinasyonunu
yürütmek
B.6
İş süreçlerinin kayıt
tutma ve raporlama
çalışmalarını yürütmek/
yürütülmesini sağlamak
B.6.1
Gerçekleştirilen operasyon esnasında ve sonrasında görüntü, ses ve dokümanter
kayıtların prosedürüne uygun olarak tutulmasını sağlar.
B.6.2
Prosedürün gerektirdiği operasyon raporlarını formatına ve amacına uygun şekilde
hazırlayarak ilgili birime/sorumluya bildirir.
B.6.3 İş süreçleri ile ilgili veri ve istatistiklerini tutar/tutulmasını sağlar.
B.6.4
Operasyonlara ilişkin tutulan kayıt ve raporların sistemine uygun olarak arşivlenmesini
sağlar.
B.6.5
Operasyonlara ilişkin tutulan görüntü ve ses kayıtlarının teknik gerekliliklerine ve
prosedürüne uygun olarak arşivlenmesini sağlar.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 17
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
C
İş süreçlerinde kalite
ve iş geliştirme
çalışmalarını
yürütmek/
yürütülmesini
sağlamak
C.1
İş süreçlerinde
stratejilerin ve ana
planların geliştirilmesini
desteklemek
C.1.1
Operasyonlarla ilgili kayıt, rapor, risk analizleri ve istatistikî bilgileri, operasyonların
performansı ve bölgesel özelliklere göre yorumlayarak değerlendirir.
C.1.2
Kentin/bölgenin nüfus, sanayi, bölgesel yapılanma ile doğal durumuna göre, yeni
müdahale alanları ve birim/istasyonlarının oluşturulmasına yönelik ihtiyaçları tespit eder.
C.1.3
Yaptığı yorum, değerlendirmeler ve ulaştığı sonuçlara göre ana operasyon planlarının
iyileştirilmesine yönelik stratejiler geliştirir.
C.1.4
Ana operasyon planlarının revize edilmesine ilişkin içeriksel önerilerini ilgili
birim/makama iletir.
C.2
İş süreçlerinin
iyileştirilmesine katkı
vermek
C.2.1 Operasyonların performansının izlenerek aksaklıkları belirler/belirlenmesini sağlar.
C.2.2
Operasyonlarda sorun çıkaran veya yetersiz kalan araç, gereç, ekipman ve personel ile
ortaya çıkan sorunları tespit eder/edilmesini sağlar.
C.2.3
Operasyon esnasında tespit ettiği sorunları düzeltici süreç ve yönetsel müdahalelerde
bulunur.
C.2.4
Tespit edilen organizasyon ve/veya araç, gereç, ekipman ve personel sorunlarının
giderilmesine yönelik iyileştirme önerileri ve katkıları tanımlar.
C.2.5 Tanımlama ve belirlemelerini ekip ve planların iyileştirilmesi çalışmalarına yansıtır.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 18
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D
Operasyonel süreçleri
yönetmek
(devamı var)
D.1
Olayın analiz ve
değerlendirmesini
yapmak
D.1.1
Olayın içeriği, türü, nedeni, boyutu, yeri, fiziki konumu, kurtarma ihtiyacı olup olmadığı,
yayılma riski, hava koşulları, coğrafi ve arazi yapısı, vb. bilgilere göre olayın durumunu
analiz eder.
D.1.2
Olay yerinin durumunu arama, kurtarma açısından koşulların, kazazedenin konumunun,
hareket alanının ve uygun yöntemlerin belirlenmesine yönelik keşif yapar/yapılmasını
sağlar.
D.1.3
KBRN olaylarında; madde veya kaynağı ölçümleme ve/veya numune alarak
değerlendirilmesini sağlama yöntemleri ile doğrular.
D.1.4 Olaya bağlı karşılaşılabilecek risk ve tehlikeleri düzeylerine göre değerlendirir.
D.1.5
KBRN olaylarında; yaptığı analiz ve değerlendirmelere göre, olay yerinde sıcak, ılık ve
soğuk bölgeler ile alternatif tahliye ve müdahale alanlarını tanımlar.
D.1.6 Olay yerinde alınması gereken güvenlik önlemlerinin türünü ve boyutunu belirler.
D.2
Olay yeri müdahale
planlaması yapmak
(devamı var)
D.2.1
Olay yerinde müdahale öncesi keşif çalışmaları yaparak değerlendirme sonuçlarını tekrar
revize eder.
D.2.2
KBRN olaylarında; ölçüm ve/veya numune inceleme sonuçlarına göre gerekmesi
halinde, sıcak, ılık ve soğuk bölgeler ile alternatif tahliye ve müdahale alanlarına dair
belirlemelerini revize eder.
D.2.3
Değerlendirme sonuçlarına göre olay yerinde kullanılacak müdahale yöntemlerini, araç,
malzeme ve ekipmanlarını belirler.
D.2.4
Yapılacak operasyonun şeklini, yardımcı/destek unsurları (kolluk birimleri, sağlık
ekipleri, laboratuvarlar, vb.) ve kriz masası oluşturma gerekliliklerini belirleyerek ilgili
prosedürleri yürütür.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 19
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D
Operasyonel süreçleri
yönetmek
(devamı var)
D.3
Arama kurtarma
hazırlıklarının
yapılmasını sağlamak
D.3.1
Değerlendirme ve keşif sonuçlarına göre, müdahale yöntemi, gerekli iç ve dış destek
kuvvet, araç, gereç, ekipman, ekip, vb. ihtiyacını belirler.
D.3.2 Belirlemelere uygun teknik ve güvenlik hazırlıkların yapılmasını sağlar.
D.4
Olaya müdahale sürecini
yönlendirmek
D.4.1 Hazırlıklar ve olay yerine en uygun ve kısa yoldan ulaşımı koordine eder.
D.4.2 Olay bölgesinde ekipler arasında görev dağılımı yapar.
D.4.3
Olay yerinde araç ve malzemeleri yapılan müdahale planlaması ve uygulanacak
müdahale yöntemlerine göre konumlandırılmasını sağlar.
D.4.4
Müdahaleyi engelleyen veya geciktiren durumlara karşı gerekli önlemlerin prosedürlere
uygun olarak alınmasını sağlar.
D.4.5
Müdahale sürecinde destek ekip veya iç kuvvet ihtiyacını (destek personel, iaşe,
ekipman, araç, su kaynağı, vb.) belirleyerek prosedürüne uygun şekilde talep eder.
D.4.6 Yapılan plana göre (görev alanı dâhilindeki) müdahaleyi başlatır.
D.4.7
Olay yeri ile ilgili ekipler arası, komuta merkezi, basın vb. taraflar arasında iletişim
trafiğini yetki kapsamı ile plan ve prosedürlerine uygun olarak yönetir.
D.4.8
KBRN müdahale sürecinde, kapalı devre telsiz sistemini, operasyon prosedürlerine
uygun şekilde kullanarak, ekip içi iletişimi yürütür.
D.4.9
Olaya müdahale sırasındaki olay yerinin, çevresinin, ekiplerin, araç ve ekipmanların
güvenliğinin takip edilmesini sağlar.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 20
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D
Operasyonel süreçleri
yönetmek D.5
Olay sonlandırma
işlemlerini yürütmek
D.5.1
Operasyonun tamamlanması sonrası müdahalenin tamamlanıp tamamlanmadığına ve
müdahalenin devam edip etmeyeceğine dair değerlendirmeleri yöntemlerine uygun
olarak yaparak komuta merkezine bildirir.
D.5.2
KBRN olaylarında, müdahale sonu kontrollerin sonuçlarına göre, prosedürlerine uygun
yöntemlerle karantinanın kaldırılmasına dair bildirimi yapar.
D.5.3 Olay yerinin sahiplerine/sorumlularına/ emniyet mensuplarına teslim edilmesini sağlar.
D.5.4
Olay sonrası ekip, ekipman, araç- gereç ve malzemelerin dönüş ve toparlanma
çalışmalarını koordine eder.
D.5.5
Operasyon bütününde, müdahale süreci ile olayın nedenleri, etkileri (can ve mal kaybı,
hasar, vb.) ve müdahale sonuçlarını içeren raporlamayı yapar /yapılmasını sağlar.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 21
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
E
Afet ve acil
durumlara müdahale
etmek/edilmesini
sağlamak
(devamı var)
E.1
Bina çökmeleri/enkaz ve
toprak kaymalarında
arama ve kurtarma
yapmak/ yapılmasını
sağlamak
E.1.1
Bina çökmeleri ve toprak kaymasında, fiziksel/cihazlı/köpekli arama yöntemlerini
kullanarak kazazedenin yerini tespit eder/ teknik ve güvenlik kontrolü altında edilmesini
sağlar.
E.1.2
Gerekmesi halinde alanda destekleme ve tahkimat çalışmalarını yapar/ yapılmasını
sağlar.
E.1.3
Dar alana girme ve dar alanda ilerleme tekniklerinin uygulayarak kurtarma yerine erişir/
teknik ve güvenlik kontrolü altında erişilmesini sağlar.
E.1.4
Eriştiği kazazedeyi ilgili kurtarma tekniklerini uygulayarak çıkarır/ teknik ve güvenlik
kontrolü altında çıkarılmasını sağlar.
E.1.5 Uygun taşıma teknikleri ile kazazedenin alandan uzaklaştırılmasını sağlar.
E.2
Dağda arama ve kurtarma
yapmak/ yapılmasını
sağlamak
E.2.1
Dağda kaybolan veya mahsur kalan kazazede için fiziksel/cihazlı/köpekli arama
yöntemlerini kullanarak kazazedenin yerini tespit eder/ teknik ve güvenlik kontrolü
altında edilmesini sağlar.
E.2.2
Yerini belirlenen kazazedeye dağda tırmanma, yürüyüş, yön bulma vb. yöntemler ile
ilgili ekipmanları kullanarak ulaşır.
E.2.3
Eriştiği kazazedeyi ilgili kurtarma/taşıma tekniklerini uygulayarak güvenli bölgeye alır/
teknik ve güvenlik kontrolü altında alınmasını sağlar.
E.3
Çığda arama ve kurtarma
yapmak/ yapılmasını
sağlamak
E.3.1
Çığın türü, kopma noktası, akış hızı, arazinin eğimi, topuk noktasına göre kazazedenin
olası bulunabileceği bölgeyi tespit eder.
E.3.2
Tespit ettiği arama bölgesinde, çığ altında kalan kazazedeyi,
fiziksel/köpekli/cihazlı/sonda ile arama yöntemleri ile bulur.
E.3.3 Bulduğu kazazedeyi uygun yöntem ve ekipmanları kullanarak çığdan çıkarır.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 22
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
E
Afet ve acil
durumlara müdahale
etmek/edilmesini
sağlamak
(devamı var)
E.4
Su baskınlarında arama
ve kurtarma yapmak/
yapılmasını sağlamak
E.4.1
Suda tespit teknikleri ile kazazedenin yerini belirler/ teknik ve güvenlik kontrolü altında
belirlenmesini sağlar.
E.4.2
Uygun araç ve yöntemler kullanarak kurtarır/teknik ve güvenlik kontrolü altında
kurtarılmasını sağlar.
E.4.3 Baskın alanındaki suyun, uygun yöntem ve ekipmanla tahliye edilmesini sağlar.
E.5
Derin, kapalı ve yüksek
alanlarda arama ve
kurtarma yapmak/
yapılmasını sağlamak
E.5.1
Derin, kapalı ve yüksek alanlara (kuyu, sarnıç, mağara, falezler, uçurum, vb.) özgü
risklere yönelik tedbirler alarak ve fiziksel/cihazlı/köpekli arama yöntemlerini kullanarak
kazazedenin yerini tespit eder/ teknik ve güvenlik kontrolü altında edilmesini sağlar.
E.5.2 Gerekmesi halinde alanda destekleme ve tahkimat çalışmalarının yapılmasını sağlar.
E.5.3
Dar, derin ve yüksek alanda çalışma ve ilerleme tekniklerini uygulayarak kazazedeye
erişir/ teknik ve güvenlik kontrolü altında erişilmesini sağlar.
E.5.4
Eriştiği kazazedeyi ilgili kurtarma tekniklerini uygulayarak çıkarır/ teknik ve güvenlik
kontrolü altında çıkarılmasını sağlar.
E.5.5 Uygun taşıma teknikleri ile kazazedenin alandan uzaklaştırılmasını sağlar.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 23
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
E
Afet ve acil
durumlara müdahale
etmek/edilmesini
sağlamak
(devamı var)
E.6
Kara taşıtları, raylı sistem
taşıtları ve havaalanı
dışındaki hava taşıtı
kazalarında arama ve
kurtarma yapmak/
yapılmasını sağlamak
E.6.1
Kurtarma öncesi kaza alanının güvenliğine yönelik uygun çalışma ortamı hazırlanmasını
sağlar.
E.6.2
Ulaşım aracına ve çevreye özgü risk ve tehlikelere yönelik tedbirleri alarak ve
fiziksel/cihazlı/köpekli arama yöntemlerini kullanarak kazazedenin/kazazedelerin araçta
ve araç civarındaki yerini/yerlerini tespit eder/ teknik ve güvenlik kontrolü altında tespit
edilmesini sağlar.
E.6.3
Gerekmesi halinde araçta destekleme ve sabitleme çalışmalarının güvenliğe ve
yöntemine uygun olarak yapılmasını sağlar.
E.6.4
Araç üzerinde çalışma ve araç içi güvenli ilerleme tekniklerini uygulayarak kazazedeye
erişir/ teknik ve güvenlik kontrolü altında erişilmesini sağlar.
E.6.5
Eriştiği kazazedeyi ilgili kurtarma tekniklerini uygulayarak çıkarır/ teknik ve güvenlik
kontrolü altında çıkarılmasını sağlar.
E.6.6 Uygun taşıma teknikleri ile kazazedenin araç/alandan uzaklaştırılmasını sağlar.
E.6.7
Kurtarma sonrası kaza alanının güvenliğine yönelik teknik çalışmaların yapılmasını
sağlar.
E.7
KBRN olaylarına
müdahale etmek
(devamı var)
E.7.1
Sıcak bölgedeki KBRN unsurunun türü, yoğunluğu ve çevresel yayılımına göre,
karantinaya alınması gereken bölge ve kapsamını belirler.
E.7.2 Belirlediği bölge kapsamında karantina prosedürlerini uygular.
E.7.3
KBRN unsurlarından etkilenen bölgede dekontaminasyon (temizleme, arındırma)
uygulamalarını KBRN türüne ve yerine (kapalı, açık alan, arazi yapısı vb.) uygun yöntem
ve teknikler ile prosedürlerine göre gerçekleştirir.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 24
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
D
Afet ve acil
durumlara müdahale
etmek/edilmesini
sağlamak
(devamı var)
E.7
KBRN olaylarına
müdahale etmek
E.7.4
Bölgedeki kazazedelerin (canlı veya vefat etmiş) tahliye işlemlerini yöntem ve
prosedürlerine göre gerçekleştirerek sağlık ekiplerine teslimini sağlar.
E.7.5
KBRN müdahale sürecinde, meteorolojik koşulları kaynağından takip ederek müdahaleyi
değişen koşullara göre yönlendirir.
E.7.6
Müdahale sonunda, sıcak ve ılık bölgedeki KBRN unsurlarını, ölçüm alma ve numune
incelenmesini sağlayarak dekontaminasyon durumunu kontrol eder.
E.7.7
Müdahale sonunda soğuk bölgedeki KBRN unsurlarını, ölçüm alarak dekontaminasyon
durumunu teyit ederek, tam dekontaminasyon sağlanana kadar kontrolü sürdürür/
sürdürülmesini sağlar.
E.8.
Çeşitli kaza durumlarında
arama ve kurtarma
yapmak/yapılmasını
sağlamak
E.8.1
Talep gelmesi halinde sağlık kuruluşundaki kazazedenin vücudundan çıkarılması gereken
(demir parçası, yüzük, vb.) nesneyi uygun araç, gereç, ekipman ve teknikleri kullanarak
çıkarılmasına destek verir.
E.8.2
Asansör, korkuluk vb. yerlere sıkışan/mahsur kalan veya vücuduna herhangi bir nesne
saplanan kazazedeyi uygun araç, gereç, ekipman ve teknikleri kullanarak bulunduğu
ortamdan çıkarır/ teknik ve güvenlik kontrolü altında çıkarılmasını sağlar.
E.8.3
Dar, derin, yüksek vb. yerlerde, arazide mahsur kalan evcil/vahşi hayvanları veya araçları
uygun araç, gereç, ekipman ve teknikleri kullanarak çıkarır/ teknik ve güvenlik kontrolü
altında çıkarılmasını sağlar.
E.8.4
Talebe göre denizdeki kaza ve acil durumlarda su üstü kurtarma ve tahliye desteğini
teknik yöntemlerine göre verir/verilmesini sağlar.
E.9
Yangın söndürülmesine
destek vermek
E.9.1
Yangının yayılma riskini önlemeye ve bölge güvenliğinin sağlanmasına yönelik
önlemleri, görev kapsamına göre alır/alınmasını sağlar.
E.9.2
Orman yangınlarında bölgesel/ilgili ekipler ve kurumlar arası koordinasyonu taleplere ve
prosedürlere göre sağlar.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 25
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
F
Koruma ve önleme
uygulamaları
yapmak/ yapılmasını
sağlamak
F.1
Kamuoyunu bilgilendirici
çalışmaları yürütmek
F.1.1
Okullar, kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarından gelen taleplere
göre görev alanı ile ilgili eğitim ve tatbikat çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlar.
F.1.2
Kitle iletişim araçlarında görev alanı ile ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme ve tanıtım
çalışmalarını organize eder.
F.2
Bina ve tesislerde afet ve
acil durum önlemlerinin
alınmasını sağlamak
F.2.1
Bina ve tesislerin afet ve acil durum önlemlerinin alınıp alınmadığı ve alınan önlemlerin
işlevselliğinin mevzuata uygun olarak kontrol ve denetimlerini yapar/ yapılmasını sağlar.
F.2.2
Yapılan kontrol ve denetimlere göre mevzuata göre uygunsuz durumların düzeltilmesine
yönelik önlemlerin takibini sağlar.
F.3
Bölgesel risk analizleri
yapmak
F.3.1
Sorumluluk bölgesi içerisinde bulunan alanların özellik ve yerleşim durumuna göre afet
ve acil durumlarla ilgili risk ve tehlike analizlerini yapar.
F.3.2
Afet ve acil durum nedenleri ve kaynakları açısından bölgenin, binaların ve alanların risk
derecelemelerini yapar.
F.3.3
Yaptığı analizlere göre bölgesel riskleri belirleyerek planlama ve önleme çalışmalarına
yansıtır.
F.4
Riskli yerlerde önlem
alınmasını sağlamak F.4.1
Görev alanı ile ilgili risk taşıyan faaliyetlerde, talebe göre (toplantı, miting,
organizasyon, konser, maç, yarışma, vb.) tedbir amaçlı refakat uygulamalarının
gerçekleştirilmesini sağlar.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/……………./ 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 26
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
G
Mesleki gelişim
uygulamalarını
yürütmek
G.1.
Eğitim uygulamalarını
yürütmek/ yürütülmesini
sağlamak
G.1.1
Ekip(ler)deki elemanlar ve gönüllülerin, performans değerlendirmelerine ve gözlemlere
göre bilgi-beceri ihtiyaçlarını tespit eder/edilmesini sağlar.
G.1.2
Tespit edilen ihtiyaçlara uygun eğitim programlarının ve uygulama planlarının
oluşturulmasını sağlar.
G.1.3 Eğitim programlarının planlara göre gerçekleştirilmesini takip eder.
G.2
Ekip(ler)in kariyer
gelişimlerini desteklemek
G.2.1
Ekip(ler)deki elemanlar, gönüllülerin performanslarına göre beceri durumu ve
yetkinliklerini değerlendirir/değerlendirilmesini sağlar.
G.2.2
Değerlendirmelere göre ihtiyacı olan elemanların bilgi, beceri, yetkinlik kazanmalarına
yönelik olarak iş içinde fırsatlar oluşturur/oluşturulmasını sağlar.
G.2.3
Ekip(ler)de yedeklemeye alınan elemanların, iş süreçlerinde yetişmelerine yönelik
önlemleri alır.
G.3
Bireysel mesleki
gelişimini sağlamak
G.3.1
Meslek ve sektördeki teknolojik gelişmeleri, yazılı, görsel yayın ve medya araçlarıyla
takip eder.
G.3.2
Kişisel eğitim ihtiyaçlarına göre ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından mesleki konulara
ilişkin düzenlenen eğitim programlarını takip ederek, katılım için ilgili sorumluya talep
bildiriminde bulunur.
G.3.3 Mesleğe ilişkin katıldığı eğitimlerden aldığı belgeleri muhafaza eder.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ……………/ ………….. / 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 27
3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman
1. Aspiratör
2. Atlama yatağı ve atlama çarşafı
3. Barınma ve iaşe çadırları
4. Bilgisayar, ilgili yazılımlar ve donanım elemanları
5. Çeşitli aydınlatma cihazları (el feneri, seyyar lambalar, seri lamba, vb.)
6. Çeşitli halatlar ve halat teçhizatları (mapa, karabina, jumar, sekizli vb.)
7. Çeşitli havalandırma ve soğutma fanları
8. Çeşitli kaldırma ve taşıma donanımları (manivela, kaldıraç, tripod, trifor, mucurgat,
palanga/calaskar, sapan, destekler vb.)
9. Çeşitli kırıcı, kesici ve delici ekipmanlar (kazma, balyoz, beton kırıcı, küskü, elektrikli
testere, dekupaj, demir kesme makası, karot, zorla açma aleti, vb.)
10. Çeşitli taşınabilir merdivenler (ip, teleskopik, sürgülü, kancalı vb.)
11. Çığ sondası
12. Detektör (elektrik, gaz, kimyasal ölçüm cihazları)
13. Dozimetre
14. İletişim araçları (telsiz, mobil telefon, faks, internet erişim cihazları vb.)
15. Kanca
16. Kar motoru
17. KBRN donanımlı dekontaminasyon araçları
18. KBRN maske ve elbise test kiti
19. Kişisel koruyucu donanımlar (koruyucu kıyafetler, kask, baret, temiz hava solunum cihazı,
maske, emniyet kemeri, İsveç oturağı, KBRN KKD; KBRN koruyucu maske ve filtresi,
KBRN bot ve bot kılıfı, KBRN tıbbi müdahale malzemeleri, KBRN elbiseleri, vb.)
20. Kompresör
21. Kriko
22. Kurtarma tüneli ve kurtarma üçgeni, vb.
23. Liberatör
24. Manometre
25. Motopomp ve dalgıç pompa
26. Pusula
27. Radyasyon ölçüm cihazı (radyakmetre)
28. Sedye
29. Seyyar mutfak
30. Sinyal verici (tracker)
31. Temel el aletleri (çekiç, keski, murç, manivela, keski, saç makası, kemer kesme bıçağı, kar
küreği, buz kazması, buz kramponu, vb.)
32. Termal kamera
33. Termometre
34. Vantilatör
35. Statik ip
36. Emniyet Kemeri
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ………………. / …………. / 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 28
3.3. Bilgi ve Beceriler
1. Acil durum ve acil durum yönetim süreçlerinde temel bilgi
2. Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi
3. Arama ve kurtarma yöntemleri bilgi ve becerisi
4. Bilgisayar kullanma ve BT okuryazarlığı becerisi
5. Doğal afetler bilgisi
6. Ekip içinde çalışma bilgi ve becerisi
7. El becerisi (ince motor beceri)
8. El ve göz koordinasyonu becerisi
9. Farklı teşkilat ekipleri ile koordineli çalışabilme becerisi
10. Fiziksel kondisyon geliştirme bilgi ve becerisi
11. KBRN bilgisi
12. KBRN KKD malzeme ve teçhizat bilgisi ve kullanma becerisi
13. Kendini motive edebilme becerisi
14. Kroki ve harita okuma becerisi
15. Mesleğe özgü çevre koruma bilgi ve becerisi
16. Mesleğe özgü İSG araç, gereç, teçhizat ve ekipmanları bilgisi
17. Mesleğe özgü iş sağlığı güvenliği bilgi ve becerisi
18. Mesleki iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisi
19. Mesleki işaret dilini etkili ve işlevsel kullanma becerisi
20. Mesleki kapsamda elektrik bilgisi
21. Mesleki kapsamda fizik bilgisi
22. Mesleki kapsamda ilkyardım bilgi ve becerisi
23. Mesleki kapsamda inşaat ve yapı bilgisi
24. Mesleki kapsamda kalite bilgisi
25. Mesleki kapsamda kimya bilgisi
26. Mesleki kapsamda matematik bilgisi
27. Mesleki kapsamda mekanik bilgisi
28. Mesleki kapsamda psikoloji bilgisi
29. Mesleki kapsamda sağlık ve hijyen bilgisi ve becerisi
30. Mesleki mevzuat bilgisi
31. Mesleki terminoloji bilgisi
32. Operasyon ekipmanları hazırlık organizasyonu becerisi
33. Öğrenme becerisi
34. Problem çözme bilgi ve becerisi
35. Sözlü ve yazılı iletişim bilgi ve becerisi
36. Stresle baş etme becerisi
37. Şekil uzay algısı becerisi
38. Tehlike ve risk değerlendirme becerisi
39. Temel triyaj bilgisi
40. Temel veri okuma bilgi ve becerisi
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ………………. / …………. / 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 29
41. Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde ve malzemeler bilgisi
42. Yön, yer/adres bulma bilgi ve becerisi
43. Zamanı planlamaya uygun kullanma becerisi
3.4. Tutum ve Davranışlar
1. Çalışma ortamındaki ilişkilerinde olumlu ve duyarlı olmak
2. Çalışmalarında planlı ve organize olmak
3. Ekibini planlamaya ve ortaya çıkan yeni durumlara uygun şekilde yönetmek
4. Ekip elemanlarının moral ve motivasyonlarını desteklemede duyarlı olmak
5. Geri bildirimlere, uyarılara ve eleştirilere açık olmak
6. Gönüllülerle, ekibindeki elemanların uyumlu çalışmasını koordine etmek.
7. Görsel, durumsal ve süreç detaylarını kolaylıkla ve hızlıca ayırt etmek
8. İnsan haklarına ve görev ilkelerine duyarlı olmak
9. İSG ve çevre düzenlemelerini sağlamak
10. İş süreçlerinde kalite performansının iyileştirilmesine katkı sağlamak
11. İş ve operasyon disiplini sağlamada doğru, etkili davranış ve tutumlara sahip olmak
12. İşyeri çalışma prensiplerine ve emniyet/güvenlik kurallarına her koşulda uymak/uyulmasını
sağlamak
13. Kendisinin ve ekip elemanlarının mesleki gelişimini sürdürmesine katkı sağlamak
14. Kendisinin, ekibinin güvenliğini her koşulda gözetmek
15. Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak
16. Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak
17. Müdahalede, arama ve kurtarmada planlamaya uygun ve hızlı şekilde harekete geçmek
18. Operasyon zamanlamasına göre görevini yürütmek
19. Operasyonel süreçlerde kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlayabilmek
20. Operasyonlarda ve iş süreçlerinde stresle baş etmek
21. Tehlike ve risklere karşı öngörülü olmak
22. Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek
ve ilgilileri bilgilendirmek
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ………………. / …………. / 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 30
4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve
değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.
Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak
ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler
30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
Arama Kurtarma Uzmanı (Seviye 6) ………………. / …………. / 00
Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 31
Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar
1. Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi
Mehmet Akın ERDOĞAN, Müdür, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi, Ankara
Özgür BOSTANCI, Sivil Savunma Uzmanı, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi, Ankara
Ahmet DAŞTEMİR, Arama Kurtarma Teknisyeni, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi, Ankara
Alper DEMİR, Şoför, Dalgıç, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi, Ankara
Hayrünnisa SALDIROĞLU, Danışman, DACUM Moderatörü, EDUSER, Ankara
2. Teknik Çalışma Grubu Üyeleri
Mahir Aydın AKTAŞ, Arama Kurtarma Teknisyeni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İzmir
Şener ALTUN, Arama Kurtarma Teknisyeni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bursa
Hakan ARSLAN, Sivil Savunma Uzmanı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sakarya
Nevzat AYDIN, Sivil Savunma Uzmanı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bursa
Mesut AVCI, Arama Kurtarma Teknisyeni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Afyonkarahisar
Murat Çağatay BALCI, Arama Kurtarma Teknisyeni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ankara
Hacı Mehmet CAN, Arama Kurtarma Teknisyeni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Adana
Ergün ÇETİN, Arama Kurtarma Teknisyeni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ankara
Kemal ÇETİN, Arama Kurtarma Teknisyeni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İzmir
Ramazan DEMİREĞEN, Arama Kurtarma Teknisyeni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,
Sakarya
Caner DERELİ, Arama Kurtarma Teknisyeni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ankara
Halil Seyfi DOĞAN, Arama Kurtarma Teknisyeni, İl Afet ve
Eklenme : 02 Haziran 2015
Bugün Tekil Okunma : 0
Toplam Tekil Okunma : 152

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26